Saturday, August 25, 2012

The Importance of Being There


And now for a public service announcement from the Edmonds School District:

Every day of kindergarten is a celebration! (English)

The first day of kindergarten is a celebration and a milestone. But every day of kindergarten should be a celebration, for every day is a carefully created time of learning that links to the next day and the day after that, all the way to high school graduation. Kindergarten supports not only the social and emotional growth of children, providing a place to make new friends and be a part of a community, but it also teaches the building blocks to reading, math and writing. At the end of kindergarten all students should be successful beginning readers and mathematicians. To keep positive momentum and forward progress for your student’s learning, insist that they are in school every day they are well enough to attend. Missing even one day of school a month creates gaps and cracks in student learning that can cause students to struggle to catch up. Celebrate kindergarten every day and don’t let a day of learning go by without your child there to participate.

Cada día de kindergarten (jardín de infantes) es una celebración! (Spanish)

El primer día de jardín de infantes es una celebración y un hito. Pero cada día de kindergarten debería ser una celebración, porque cada día es un tiempo creado cuidadosamente para el aprendizaje que se vincula con el del día siguiente y el día después de ese día y así hasta la graduación de la escuela secundaria. El jardín de infantes apoya no sólo el crecimiento social y emocional de los niños, proporciona un lugar para hacer nuevos amigos y ser parte de una comunidad, sino que también enseña los bloques de construcción de lectura, matemáticas y escritura. Al final del kindergarten todos los estudiantes deben ser buenos lectores principiantes y matemáticos. Para mantener el impulso positivo y el progreso de su hijo hacia adelante en el aprendizaje, insista en que esté en la escuela todos los días y que esté lo suficientemente bien para asistir. Aunque falte un sólo día al mes a la escuela, esto creará brechas y grietas en el aprendizaje del estudiante que puede causar dificultades para ponerse al día. Celebre el kindergarten cada día y no deje pasar ni un día de aprendizaje en que su hijo participe.

유치원을 날마다 축하하는 마음으로! (Korean)

.유치원의 첫날은 축하해야 하며 중요한 시점 입니다. 하지만 유치원은 매일 축하 하는 마음 이어야 하며, 유치원의 매일은 신중하게 그 다음 날로 그리고 그 후에 고등학교 졸업식으로 연결되는 배움의 시간을 갖게 합니다. 유치원은 어린이들의 사회적, 정신적인 성장, 새로운 친구를 만드는 장소를 제공하고 지역사회의 일부가 될 뿐만이 아니라, 기초적인 읽기, 수학, 쓰기도 가르 칩니다. 유치원의 거의 마지막 단계에서는 모든 학생들은 성공적인 초보 독서가와 수학인이 될것입니다. 학생들을 항상 긍정적이고 건전한 방향으로 이끌어주며, 학생의 학습이 진전할수 있도록 도와 줍니다. 매일 건강하게 유치원에 출석 하도록 합니다. 한달에 한번의 결석은 학생들의 배움에 큰 영향이 있으며, 그 댓가로 크게 노력을 해야 할것입니다. 유치원은 매일 축하하는 마음 이어야 하며, 하루도 빠짐없이 출석하여 배워야 할것입니다.

كل يوم فى روضة الاطفال هو احتفال (Arabic)

اول يوم فى روضة الاطفال هو احتفال وعلامة فارقة. لكن كل يوم فى روضة الاطفال يجب ان يكون احتفال لأن كل يوم هو وقت تعليم تم خلقه بعناية يتم ربطه باليوم التالى واليوم الذى يليه فى طريق للتخرج من المدرسة الثانوية. لا تدعم روضة الاطفال فقط النموالاجتماعى والعاطفى فى الاطفال وتوفر مكان لتكوين صداقات جديدة وان يكونوا جزء من المجتمع ولكن تعلمهم ايضاً بناء اساس فى القراءة والرياضيات والكتابة. فى نهاية روضة الاطفال يجب على جميع الطلبة ان يكونوا قراء وعلماء رياضيات مبتدئين ناجحين. للحفاط على نشاط ايجابى وتقدم للآمام فى تعليم طفلك، صر على حضوره الى المدرسة كل يوم طالما فى صحة جيدة. التغيب حتى يوم واحد من المدرسة فى الشهر يخلق فجوات وشقوق فى تعليم الطالب قد توًدى الى الكفاح فى اللحاق. احتفل بروضة الاطفال كل يوم ولا تدع يوم تعليم يمر بدون وجود طفلك هناك للمشاركة.Кожен день в киндергартен – це свято! (Ukranian)

Перший день киндергартен – це свято і важливий момент у житті. Але кожен день киндергартен повинен бути святом, тому що кожен день – це дбайливо організований час для навчання поєднаний із наступним днем, і днем після нього, аж до закінчення школи. Киндергартен допомагає не лише соціальному та емоційному розвитку дітей, але надає їм можливості, завести друзів і бути частиною суспільства, а навчає дітей початків читання, математики та письма. На кінець киндергартен, всі діти повинні бути успішними початківцями в читанні та математиці. Для того щоб продовжити початковий момент піднесення і посприяти навчанню вашого учня, подбайте про те щоб вони були в школі кожного дня, за винятком коли вони хворі. Навіть один пропущений день в місяць створює прогалини і тріщини в навчання, які можуть створити труднощі для учня коли він намагатиметься наздогнати матеріал. Святкуйте кожен день киндергартен і не дозволяйте, щоб ще один день знань проминув без участі вашої дитини.

Mỗi ngày ở trường mẫu giáo đều là ngày hội! (Vietnamese)

Ngày đầu tiên ở tại trường mẫu giáo là một ngày hội và là một cột đá chỉ số dặm đường. Nhưng mà mọi ngày ở trường mẫu giáo cũng đều sẽ là ngày hội , mỗi ngày đều là khoảng thời gian học tập được sáng tạo cẩn thận có liên hệ với các ngày tiếp theo và những ngày sau đó, xuyên suốt cả con đường cho tới khi tốt nghiệp trung học . Trường mẫu giáo không chỉ hỗ trợ sự phát triển của trẻ về tình cảm và xã hội, tạo ra một nơi chốn để gặp gỡ bạn bè và trở thành một thành viên của cộng đồng, mà còn giảng dạy cho các em xây dựng nên những nền tảng về các môn tập đọc, toán cùng với viết văn. Vào cuối khóa học của lớp mẫu giáo các học sinh sẽ trở thành những nhà toán học và những đọc giả thành công vào lúc khởi đầu. Để duy trì động lực học tập và sự tiến bộ trong tương lai cho con em của quý vị, xin hãy chú tâm rằng chúng cần đến trường đều đặn hằng ngày và đủ khỏe mạnh để tham dự buổi học. Bỏ học dù chỉ một ngày trong một tháng cũng sẽ tạo ra những khoảng trống và những kẽ hở trong việc học tập của học sinh mà có thể gây ra nhiều ngăn trở để các em có thể theo kịp trở lại .Cùng vui với trường mẫu giáo mỗi ngày và không cho phép bỏ qua một ngày nào mà không có trẻ tham dự.

No comments:

Post a Comment