Saturday, August 25, 2012

The Importance of Being There


And now for a public service announcement from the Edmonds School District:

Every day of kindergarten is a celebration! (English)

The first day of kindergarten is a celebration and a milestone. But every day of kindergarten should be a celebration, for every day is a carefully created time of learning that links to the next day and the day after that, all the way to high school graduation. Kindergarten supports not only the social and emotional growth of children, providing a place to make new friends and be a part of a community, but it also teaches the building blocks to reading, math and writing. At the end of kindergarten all students should be successful beginning readers and mathematicians. To keep positive momentum and forward progress for your student’s learning, insist that they are in school every day they are well enough to attend. Missing even one day of school a month creates gaps and cracks in student learning that can cause students to struggle to catch up. Celebrate kindergarten every day and don’t let a day of learning go by without your child there to participate.

Cada día de kindergarten (jardín de infantes) es una celebración! (Spanish)

El primer día de jardín de infantes es una celebración y un hito. Pero cada día de kindergarten debería ser una celebración, porque cada día es un tiempo creado cuidadosamente para el aprendizaje que se vincula con el del día siguiente y el día después de ese día y así hasta la graduación de la escuela secundaria. El jardín de infantes apoya no sólo el crecimiento social y emocional de los niños, proporciona un lugar para hacer nuevos amigos y ser parte de una comunidad, sino que también enseña los bloques de construcción de lectura, matemáticas y escritura. Al final del kindergarten todos los estudiantes deben ser buenos lectores principiantes y matemáticos. Para mantener el impulso positivo y el progreso de su hijo hacia adelante en el aprendizaje, insista en que esté en la escuela todos los días y que esté lo suficientemente bien para asistir. Aunque falte un sólo día al mes a la escuela, esto creará brechas y grietas en el aprendizaje del estudiante que puede causar dificultades para ponerse al día. Celebre el kindergarten cada día y no deje pasar ni un día de aprendizaje en que su hijo participe.

유치원을 날마다 축하하는 마음으로! (Korean)

.유치원의 첫날은 축하해야 하며 중요한 시점 입니다. 하지만 유치원은 매일 축하 하는 마음 이어야 하며, 유치원의 매일은 신중하게 그 다음 날로 그리고 그 후에 고등학교 졸업식으로 연결되는 배움의 시간을 갖게 합니다. 유치원은 어린이들의 사회적, 정신적인 성장, 새로운 친구를 만드는 장소를 제공하고 지역사회의 일부가 될 뿐만이 아니라, 기초적인 읽기, 수학, 쓰기도 가르 칩니다. 유치원의 거의 마지막 단계에서는 모든 학생들은 성공적인 초보 독서가와 수학인이 될것입니다. 학생들을 항상 긍정적이고 건전한 방향으로 이끌어주며, 학생의 학습이 진전할수 있도록 도와 줍니다. 매일 건강하게 유치원에 출석 하도록 합니다. 한달에 한번의 결석은 학생들의 배움에 큰 영향이 있으며, 그 댓가로 크게 노력을 해야 할것입니다. 유치원은 매일 축하하는 마음 이어야 하며, 하루도 빠짐없이 출석하여 배워야 할것입니다.

كل يوم فى روضة الاطفال هو احتفال (Arabic)

اول يوم فى روضة الاطفال هو احتفال وعلامة فارقة. لكن كل يوم فى روضة الاطفال يجب ان يكون احتفال لأن كل يوم هو وقت تعليم تم خلقه بعناية يتم ربطه باليوم التالى واليوم الذى يليه فى طريق للتخرج من المدرسة الثانوية. لا تدعم روضة الاطفال فقط النموالاجتماعى والعاطفى فى الاطفال وتوفر مكان لتكوين صداقات جديدة وان يكونوا جزء من المجتمع ولكن تعلمهم ايضاً بناء اساس فى القراءة والرياضيات والكتابة. فى نهاية روضة الاطفال يجب على جميع الطلبة ان يكونوا قراء وعلماء رياضيات مبتدئين ناجحين. للحفاط على نشاط ايجابى وتقدم للآمام فى تعليم طفلك، صر على حضوره الى المدرسة كل يوم طالما فى صحة جيدة. التغيب حتى يوم واحد من المدرسة فى الشهر يخلق فجوات وشقوق فى تعليم الطالب قد توًدى الى الكفاح فى اللحاق. احتفل بروضة الاطفال كل يوم ولا تدع يوم تعليم يمر بدون وجود طفلك هناك للمشاركة.Кожен день в киндергартен – це свято! (Ukranian)

Перший день киндергартен – це свято і важливий момент у житті. Але кожен день киндергартен повинен бути святом, тому що кожен день – це дбайливо організований час для навчання поєднаний із наступним днем, і днем після нього, аж до закінчення школи. Киндергартен допомагає не лише соціальному та емоційному розвитку дітей, але надає їм можливості, завести друзів і бути частиною суспільства, а навчає дітей початків читання, математики та письма. На кінець киндергартен, всі діти повинні бути успішними початківцями в читанні та математиці. Для того щоб продовжити початковий момент піднесення і посприяти навчанню вашого учня, подбайте про те щоб вони були в школі кожного дня, за винятком коли вони хворі. Навіть один пропущений день в місяць створює прогалини і тріщини в навчання, які можуть створити труднощі для учня коли він намагатиметься наздогнати матеріал. Святкуйте кожен день киндергартен і не дозволяйте, щоб ще один день знань проминув без участі вашої дитини.

Mỗi ngày ở trường mẫu giáo đều là ngày hội! (Vietnamese)

Ngày đầu tiên ở tại trường mẫu giáo là một ngày hội và là một cột đá chỉ số dặm đường. Nhưng mà mọi ngày ở trường mẫu giáo cũng đều sẽ là ngày hội , mỗi ngày đều là khoảng thời gian học tập được sáng tạo cẩn thận có liên hệ với các ngày tiếp theo và những ngày sau đó, xuyên suốt cả con đường cho tới khi tốt nghiệp trung học . Trường mẫu giáo không chỉ hỗ trợ sự phát triển của trẻ về tình cảm và xã hội, tạo ra một nơi chốn để gặp gỡ bạn bè và trở thành một thành viên của cộng đồng, mà còn giảng dạy cho các em xây dựng nên những nền tảng về các môn tập đọc, toán cùng với viết văn. Vào cuối khóa học của lớp mẫu giáo các học sinh sẽ trở thành những nhà toán học và những đọc giả thành công vào lúc khởi đầu. Để duy trì động lực học tập và sự tiến bộ trong tương lai cho con em của quý vị, xin hãy chú tâm rằng chúng cần đến trường đều đặn hằng ngày và đủ khỏe mạnh để tham dự buổi học. Bỏ học dù chỉ một ngày trong một tháng cũng sẽ tạo ra những khoảng trống và những kẽ hở trong việc học tập của học sinh mà có thể gây ra nhiều ngăn trở để các em có thể theo kịp trở lại .Cùng vui với trường mẫu giáo mỗi ngày và không cho phép bỏ qua một ngày nào mà không có trẻ tham dự.

Tuesday, August 21, 2012

Kindergarten Video


Here's a little slide show, showing a few pictures of kindergarten at Hilltop.
Posted by Picasa

Friday, August 10, 2012

Welcome to Kindergarten!

Welcome to our Hilltop Kindergarten blog.  I suspect we'll have lots of new visitors today.  I sent out an email to incoming kindergarten families this morning.  There are many families who have just found out the name of the kindergarten teacher their child will have this year!  It's such an exciting time!


If you are new here, let me tell you a little about this blog.

I started my first blog a few years ago.  It was a great way to communicate with friends, neighbors, family, and my new friends in the blogging world.  I love photography, writing, home life, family fun, and early childhood literacy.  Blogging has been a great way to share the things I value and encourage other families.

About two years ago, when the economy started going downhill rather quickly, our copy budget was slashed at school.  We weren't going to be able to send weekly parent letters home with kids.  I tried emailing the letters, but it just didn't feel right.  I decided a blog, sharing pictures and activities, was just what we needed in kindergarten.

As you browse around the blog, you'll be able to find out about our curriculum, classroom life, specialist schedule (when we have it), and see pictures of what has happened in previous years.  You'll also find my kindergarten readiness ebook.  It's a free download, and it's more like a booklet than a book.  It basically includes the things I wish I had known before sending my own kids off to kindergarten.  You can download a copy by clicking on the picture of the book on the right side of this blog. (The picture below is just a photo, not a link.)Feel free to "follow" this blog, by clicking on the follow button.  (Personally, I read blogs through Google Reader, so following helps read blog posts quickly.)  I read every comment posted on my blogs.  If you have a tip or comment to share, please do so!

I get to be the author of this blog, so most of the pictures will be from my own classroom, but this blog holds information about four of our kindergarten classrooms.  All of the kindergarten teachers plan curriculum and units together, so although I will be describing Room 18, most of the activities are being done in our other kindergarten rooms as well.  If you'd like to know who I am and learn a little more about my family, you can click on this link to go to my main website.  I don't know about you, but I like to get to know the person whose blog I'm reading.

My blogging adventures have grown over the past year.  In an effort to provide a homebase for resources, I've created a website to house some of my favorite printables, books, websites, blogs, and other resources.  You can go to http://www.homeiswheremystorybegins.com/ to browse around.  The website is a work in progress and I'm always adding to it.

Once you've found my website, you can click on my literacy blog.  

I'm passionate about early childhood literacy.  I believe that literacy is so much more than just reading a book.  Literacy is the sum of our experiences.  On my literacy blog, I share the activities I do with my own kids (ages 11 and 7) and how they relate to literacy.  I give suggestions for specific learning activities, conversations to have as you read together, and fantastic books to check out at the library. 

I'm so excited to have new friends and readers joining us on our kindergarten adventure!  Browse around, check out my other blogs and website,  and please leave a comment or two!  I'd love to get to know you!!!

Welcome to kindergarten, Friends!

Posted by Picasa

Thursday, August 9, 2012

Playful Learning E-Course

It's a sale and it's only discounted through tomorrow!
I've taken 2 of Mariah's e-courses and LOVE them. LOVE. THEM. I recommend them to all of the parents in my class (as well as Mariah's Playful Learning book). Playful Learning Spaces was my favorite course. I can't even begin to tell you how inspired I was! You can click on the link above to register. To receive 30% off, use the coupon code SUMMERSALE.

Wednesday, August 8, 2012

It's Almost Time

Well, it's almost that time of year again!  Parents are busily shopping for back to school supplies, discovering that their kids' feet have grown a full size over the summer, and preparing their kids for the next chapter in their education... KINDERGARTEN! 

If you are a parent of an incoming kindergartner, in my class this year, then this letter is for you!

 welcome_letter 2012 kindergarten